f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
บทบาทและหน้าที่
ลงวันที่ 29/10/2561

 แขวงทางหลวงพิจิตร  มีภารกิจในการควบคุมดูแลบำรุง รักษา ซ่อมแซมทางหลวง และ วัสดุงานทางที่อยู่ในความ รับผิดชอบอำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางหลวง และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพื่อให้ได้รับการ บริการที่ดี ภายใต้นโยบายของกรมทางหลวงและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 

       1. ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) มีหน้าที่รับผิดชอบหมวดการทางซึ่งหมวดการทางรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์สะดวกและปลอดภัยต่อการจราจร อาทิ เช่น งานผิวทาง งานไหล่ทาง ทางเชื่อม เกาะกลางถนน งานระบาย น้ำ งานจราจรสงเคราะห์ และอำนวยความปลอดภัย งานข้างทาง งานควบคุมเขตทางหลวง และ ทรัพย์สินของกรมทางหลวง งานการขออนุญาตดำเนินการอื่นใดในเขตทางหลวง

        มีอยู่ 6 หมวดทางหลวง ได้แก่

        1. หมวดทางหลวงพิจิตร

        2. หมวดทางหลวงตะพานหิน

        3. หมวดทางหลวงวชิรบารมี

        4. หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก

        5. หมวดทางหลวงเขาทราย

        6. หมวดทางหลวงบึงนาราง

 

        2. ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering)

มีหน้าที่รับผิดชอบงานบำรุงทางเคลื่อนที่ หน่วยสำรวจและแผนงาน  หน่วยงานต้นไม้และสวน หน่วยปรับซ่อม  หน่วยงานจราจรสงเคราะห์ โ ดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวการกับดำเนินการบำรุงทางตามกำหนดเวลาบำรุงพิเศษและบูรณะ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความเสียหายปรับแต่ง ซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงทาง

 

        3. ฝ่ายบริหาร (Administration) 

มีหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง งานสถิติ โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบกลั่นกรองงานด้านบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน


'