f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงวชิรบารมี
ลงวันที่ 29/10/2561

นายสายยัญ  นวลจันทร์
หัวหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี


'