f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์กรมทางหลวง ประจำปี 2563
ลงวันที่ 21/02/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์กรมทางหลวง ประจำปี 2563 ประเภททุนเรียนดี ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน 9 ทุน ณ สำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1


'