f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ลงวันที่ 12/02/2562

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง ”

 

พันธกิจ

  สนับสนุนงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลบูรณะ ปรับปรุง ขยายผิวจราจร          

เพื่อเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายสี่แยกอินโดจีน

 


'