วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 21/05/2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นางศิริวรัทย์. อยู่จำนงค์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี นำเจ้าหน้าที่แขวงฯเข้าร่วมโครงการ

"งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562"

เพื่อให้เกิดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุข ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน

ณ ศาลาพิบูลธรรม และหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


'