วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่” (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
ลงวันที่ 05/08/2562

วันจันทร์ที่่ 5 สิงหาคม 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

พร้อมด้วย ข้าราชการ, พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่่

ร่วมกัน “กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่” (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562

ซึ่่งเป็นส่วนหนึ่่งของแผนปฏิบัติการ โครงการ 5 ส. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่่เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี

โดยเจ้าหน้าที่่ทุกระดับ ร่วมกันดำเนินการกิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป...


'