f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 10/03/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
32 แผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.14+596 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) และ ทล.1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.25+850 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) 03/03/2563 63027283583 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
33 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปริมาณงาน 1 หลัง 21/02/2563 63027119192 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก กม.314+320 (LT.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 557/-/63/145 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
35 งานก่อสร้างหน่วยบบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม. 330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 06/11/2562 62117055931 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
36 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091 - กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. 30/08/2562 สญ. อต.1/38/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
37 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512 - กม.300+970 (LT.) ปริมาณงาน 0.458 กม. 30/08/2562 สญ. อต.1/37/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.194+016 - กม.194+710 ปริมาณงาน 0.694 กม. 30/08/2562 สญ. อต.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
39 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.262+560-กม.265+000 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนข้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 05/08/2562 62087078435 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
40 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมการปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล โดยการขยายพื้นที่จอดรถ กม.276+125 (LT.) 22/07/2562 สญ อต.1/35/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
41 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) กม.351+625 (RT.) 22/07/2562 สญ อต.1/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
42 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.331+575 -กม.332+575 06/06/2562 สญ อต.1/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
43 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+928 - กม.198+692 06/06/2562 สญ อต.1/31/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
44 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ระหว่าง กม.288+273 - กม.288+669 06/06/2562 สญ อต.1/32/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
45 โครงการแผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๕ 15/03/2562 62037079761 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 51 รายการ