f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.๑๑ นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๒+๕๙๘ - กม.๒๘๖+๓๓๖ (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖,๓๓๖.๐๐ ม.) 05/04/2567 อต.1/43/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
17 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๔+๒๓๗ – กม.๑๖+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๑๓ กม.) 05/04/2567 67039413521 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
18 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตรายรหัสงาน ๓๓๘๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตรายโดยปรับปรุงกายภาพทล.๑๑ บึงหลัก – หนองน้ำเขียวกม.๓๑๘+๓๙๑ – กม.๓๑๙+๖๙๙ทล.๑๑๗พญาแมน–ไร่อ้อยบริเวณ กม.๑๙๙+๒๗๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 05/04/2567 67039552221 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๑๗+๐๔๐ – กม.๓๒๐+๒๕๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๓๓๗.๐๐ ตร.ม. 05/04/2567 67039551304 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
20 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘๘+๖๘๖ – กม.๒๙๑+๗๑๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๒๙ กม.) 05/04/2567 อต.1/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.๓๐๙+๕๐๔ – กม.๓๑๒+๖๖๑ (LT.) ปริมาณงาน ๓๗,๐๓๕.๐๐ ตร.ม. 05/04/2567 อต.1/26/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.๓๐๗+๔๔๕ – กม.๓๐๙+๔๙๔ (LT.) ปริมาณงาน ๒๒,๖๓๓.๐๐ ตร.ม. 05/04/2567 อต.1/33/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
23 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย(W-beam Guardrail)ทล.๑๐๔๐ตอนท่าทอง-หาดกรวดกม.๐+๙๔๔-กม.๑+๕๔๓ทล.๑๒๐๔ตอนบึงหลัก-ฟากคลองตรอนกม.๑๒+๒๒๕–กม.๑๓+๔๕๒ ปริมาณงาน๒แห่ง(๑,๑๐๘.๐๐ ม.) 01/04/2567 67039580361 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
24 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๑นาอิน-ชัยมงคลกม.๒๗๒+๙๒๘-กม.๒๙๙+๙๘๑ ทล.๑๑ ตอนชัยมงคล–บึงหลักกม.๓๐๙+๙๔๘-กม.๓๑๐+๓๐๙ ทล.๑๑ บึงหลัก–หนองน้ำเขียวตอน๒กม.๓๒๖+๙๐๐-กม.๓๕๑+๗๔๐ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๔๘๓.๐๐ ต้น) 01/04/2567 67039309438 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
25 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. ๑๐๔๖ ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๔+๕๐๘ - กม.๘+๒๐๕ (RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๗.๐๐ ต้น) 01/04/2567 อต.1/38/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๒๐ งานป้ายแขวนสูงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ตอน ๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๔.๕๐ ตร.ม.) 29/03/2567 67039313136 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๔ ระหว่าง กม. ๓๓๐+๗๔๔ - กม.๓๓๒+๕๓๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๙๒.๐๐ ม.) 29/03/2567 อต.1/34/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
28 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๒๐ งานป้ายแขวนสูงทล.๑๐๒ห้วยไผ่-ห้วยช้างบริเวณกม.๑๘+๙๕๐ทล.๑๐๔๕ตอนอุตรดิตถ์-วังสีสูบบริเวณกม.๗+๘๕๐และ กม.๘+๖๒๕ทล.๑๒๔๖ตอนหนองกวาง-แสนขันบริเวณกม.๐+๒๐๐ปริมาณงาน๓แห่ง(๙๓.๐๐ตร.ม.) 29/03/2567 67039311729 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
29 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตรายทล.๑๑๗พญาแมน-ไร่อ้อยกม.202+237-กม.202+428ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์กม.230+591-กม.230+995ทล.1204ฟากคลองตรอน-พิชัยกม.29+432-กม.33+236 ปริมาณ๓แห่ง (๙๔๐.๐๐ม.) 29/03/2567 67039398283 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
30 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน ๓๑๕๑๐งานราวกันอันตราย(W-beam Guardrail)ทล.๑๑ชัยมงคล-บึงหลักกม.๓๐๗+๓๐๐-กม.๓๐๘+๓๙๖ทล.๑๑๔๓ตอนปางหมิ่น-บ้านแพะกม.๗๔+๗๗๔-กม.๗๕+๐๓๐ปริมาณงาน๒แห่ง๑,๑๐๐.๐๐ม. 29/03/2567 67039395219 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 166 รายการ