f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ลงวันที่ 08/03/2567

วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

นายบัณฑิต รักษาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบหมายให้ นายมานพ เครือทะนุ
หัวหน้างานสารสนเทศ นางสาวธัญญารัตน์ เพ็ชรมาก หัวหน้างานสารบรรณ นางบุตรี คร้ามศรี หัวหน้างานไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


'