f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 03/11/2561

ประเภทบุคลากร

จำนวน

ข้าราชการ

24

ลูกจ้างประจำ

14

พนักงานราชการ

24

ลูกจ้างชั่วคราว

144

รวมทั้งสิ้น

206

                                                                                            *ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567


'