f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.104+700 - กม.107+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/22/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.19+400-กม.21+500 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 11/05/2565 อต.2/ม.2/26/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.119+000 - กม.120+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 11/05/2565 อต.2/ม.2/24/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.376+160 - กม.378+690 ปริมาณงาน 2.53 กม. 09/05/2565 อต.2/ม.2/21/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/17/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
21 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.17+200 - กม.18+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/16/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
22 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.42+800 - กม.44+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/20/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
23 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.42+800 - กม.44+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/05/2565 อต.2/ม.2/20/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
24 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+585 ปริมาณงาน 21,980 ตร.ม. 09/05/2565 อต.2/ม.2/18/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
25 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.51+000 - กม.54+750 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 09/05/2565 อต.2/ม.2/15/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
26 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.22+925 - กม.24+286, กม.25+925 - กม.26+885 และกม.28+970 - กม.29+000 ปริมาณงาน 21,899 ตร.ม. 09/05/2565 อต.2/ม.2/14/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
27 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.4+130 - กม.7+700 ปริมาณงาน 29,173 ตร.ม. 21/04/2565 อต.2/ม.2/10/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
28 ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2565 558/60/65/153 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
29 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ 02/03/2565 558/60/65106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 16 ถึง 29 จาก 29 รายการ