f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.44+195 - กม.46+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง (63 ต้น) 09/04/2567 อต.2/ม.2/9/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 558/45/67/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
33 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.87+684 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 อต.2/ม.2/13/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
34 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ตอน 2 ระหว่าง กม.44+788 - กม.45+243 , กม.56+675 - กม.56+915 และ กม.66+300 - กม.66+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 18/04/2567 อต.2/ม.2/15/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
35 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดสะท้อนแสง ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,128 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 อต.2/ม.2/16/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
36 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.310+794 - กม.311+470ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 อต.2/ม.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
37 จ้างเหมาทำป่้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 04/04/2567 558/-/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
38 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+260 - กม.0+265 , กม.0+340 - กม.0+345 , กม.9+625 - กม.9+630 และ กม.12+000 - กม.12+005 ปริมาณงาน 4 แห่ง 11/04/2567 อต.2/ม.2/12/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
39 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ปริมาณงาน 12 แห่ง 11/04/2567 อต.2/ม.2/11/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
40 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง  ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ปริมาณงาน 16 แห่ง (148.12 ตร.ม.) 11/04/2567 อต.2/ม.2/10/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
41 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 558/35/67/43 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
42 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.22+300 และ กม.27+418 - กม.27+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 อต.2/ม.2/20/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
43 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+977 - กม.55+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 อต.2/ม.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
44 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385, กม.0+438 - กม.1+000 และกม.1+659 - กม.2+450 ปริมาณงาน 12,593 ตร.ม. 22/04/2567 อต.2/ม.2/23/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
45 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+250 ปริมาณงาน 40,085 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,771 รายการ