f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.72+688 - กม.74+770 ปริมาณงาน 18,918 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
47 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.2+115 - กม.4+510 ปริมาณงาน 18,160 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/32/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
48 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.3+585 - กม.4+865 และ กม.26+000 - กม.27+400 ปริมาณงาน 20,091 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/39/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
49 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.13+604 - กม.18+000 ปริมาณงาน 39,290 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/26/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
50 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.59+640 - กม.60+620 และ กม.60+820 - กม.62+865 ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/25/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
51 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+873 - กม.9+685 ปริมาณงาน 14,226 ตร.ม. 24/04/2567 อต.2/ม.2/33/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
52 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2567 อต.2/ม.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
53 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+290 ปริมาณงาน 24,059 ตร.ม. 22/04/2567 อต.2/ม.2/38/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
54 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. 11/04/2567 อต.2/ม.2/2/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
55 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงบ้านโคก แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.109+400 RT. 11/04/2567 อต.2/ม.2/19/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
56 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงท่าปลา แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด กม.55+900 RT. 11/04/2567 อต.2/ม.2/18/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
57 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. 11/04/2567 อต.2/ม.2/17/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
58 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.63+290 - กม.65+116 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,672 เมตร) 11/04/2567 อต.2/ม.2/7/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
59 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.7+500 - กม.8+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29 ต้น) 10/04/2567 อต.2/ม.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
60 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+850 - กม.11+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งคู่ 49 ต้น กิ่งเดี่ยว 97 ต้น) 11/04/2567 อต.2/ม.2/37/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,771 รายการ