f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
826 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 อต.2/ม.2/44/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
827 จ้างก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+362 - กม.98+382 ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 12/05/2563 อต.2/ม.2/43/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
828 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.374+700 - กม.396+283 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/42/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
829 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+800-กม.118+900 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/41/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
830 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.50+970 - กม.95+735 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/40/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
831 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.30+112 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/39/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
832 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ - ผาเลือด ตำบลผาจุก, ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.18+200 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/38/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
833 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 (เป็นตอนๆ) 30/04/2563 อต.2/ม.2/37/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
834 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.2+520-กม.10+725 (เป็นตอนๆ) 30/04/2563 อต.2/ม.2/36/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
835 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+760 - กม.19+900 และ กม.20+332 - กม.21+468 ปริมาณงาน 14,106 ตร.ม. 30/04/2563 อต.2/ม.2/35/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
836 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น-น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.40+500 - กม.43+576 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,748 ม.) 01/05/2563 อต.2/ม.2/34/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
837 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 5 ระหว่าง กม.81+595 - กม.93+947 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,600 ม.) 16/04/2563 อต.2/ม.2/12/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
838 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (936 ม.) 16/04/2563 อต.2/ม.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
839 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.40+065 - กม.45+245 ปริมาณงาน 33,670 ตร.ม. 22/04/2563 อต.2/ม.2/21/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
840 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+015 - กม.60+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 อต.2/ม.2/13/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 826 ถึง 840 จาก 869 รายการ