f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 20/11/2561

ลำดับที่

ประเภทบุคลากร

จำนวน (คน)

1

          ข้าราชการ

53

2

          ลูกจ้างประจำ

42

3

          พนักงานราชการ

33

4

          ลูกจ้างชั่วคราว

64

รวม

192


'