f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 01/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 กิจกรรมขยายช่องจราจรและทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม.226+500 - กม.228+796 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 29/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการบริการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.0+040 - กม.2+030 16/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.130+425 - กม.133+450 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+854 ระยะทาง 1.354 กิโลเมตร 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่าง กม.17+891 - กม.19+200 ระยะทาง 1.309 กิโลเมตร 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.90+700 - กม.92+112.75 19/03/2563 พจ./10/2563 ลว.22 เม.ย. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.248+700 - กม.250+250 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+764 - กม.16+325 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+275 - กม.23+700 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ - ปางไฮ กม.119+300 - กม.120+637.240 สาย 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น กม.396+725 - กม.396+784 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ กม.231+175 - กม.232+925 สาย 1104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าวังกะพี้ กม.0+000 - กม.0+410 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม.7+150 - กม.9+350 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.233+759 - กม.234+800 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ