f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.90+700 - กม.92+112.75 22/04/2563 พจ./10/2563 ลว.22 เม.ย. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.248+700 - กม.250+250 19/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ กม.231+175 - กม.232+925 สาย 1104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าวังกะพี้ กม.0+000 - กม.0+410 19/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 27/08/2562 สทล.5/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 06/08/2562 สทล.5.1/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 510/-/62/108 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ