f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล
ลงวันที่ 01/05/2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ได้ดำเนินการประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


'