f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ลงวันที่ 15/12/2561

วิสัยทัศน์  (Vision)

ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง

พันธกิจ  (Mission)

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางให้มีสภาพดี  เพื่อรองรับการขนส่งให้มีความสะดวก  ปลอดภัยและสวยงาม

วิสัยทัศน์  (Vision)
ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
พันธกิจ  (Mission)
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางให้มีสภาพดี  เพื่อรองรับการขนส่งให้มีความสะดวก  ปลอดภัยและสวยงาม

'