f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติแขวงฯ
ลงวันที่ 15/12/2561

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เดิมเป็นหมวดการทางอุตรดิตถ์ อยู่ในสังกัดการควบคุมของแขวงการทางแพร่ เมื่อ พ.ศ.2495 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแขวงการทางอุตรดิตถ์ สำนักงานตั้งอยู่บน ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 22 ตารางวา ต่อมาในปี 2536 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 แขวงการทาง สำหรับแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ควบคุมเส้นทางในพื้นที่ด้านใต้และด้านตะวันตกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เปลี่ยนมาเป็นแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  


'