f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงพิชัย
ลงวันที่ 15/12/2561

นายพีรยุทธ   นันตะสุข  หัวหน้าหมวดทางหลวงพิชัย


'