f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
กรมทางหลวง ขยาย ทล.415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม จังหวัดกระบี่ แล้วเสร็จ
ลงวันที่ 14/05/2563

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

     กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นเส้นทางที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่

ทางหลวงหมายเลข 415 สาย พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม เดิมเป็นเส้นทางขนาด 2 ช่องจราจร ที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นทางลัดที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป - กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แยกทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง ตอน 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร งบประมาณ 309 ล้านบาท และตอน 2 ระยะทาง 11.32 กิโลเมตร งบประมาณ 331 ล้านบาท

การขยายเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง สามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุไม่ปลอดภัย ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'