f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม. 19+000 – กม. 22+214
ลงวันที่ 04/08/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
         นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม. 19+000 – กม. 22+214 โดยมี นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายจรงค์ สุภัทรากุล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) และนายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ นิติกรชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้คำแนะนำแก่ประชน
          ทั้งนี้ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้อาศัยสองข้างทางร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ วัดวรดิตถาวาส (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


'