f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง พร้อมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย
ลงวันที่ 19/03/2564

ลงวันที่ 19/03/2564

กรมทางหลวงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2564 สนับสนุนน้ำประปาฟรีจัดส่งไปพร้อมกับรถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง โดยขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคเริ่มได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ ซึ่งกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ซึ่งเป็นปีที่ 16 ของโครงการดังกล่าว โดยความร่วมมือดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนน้ำประปากับประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ผ่านหน่วยงานกรมทางหลวง ในสังกัด ประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีความพร้อมทั้ง ด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ และสามารถขอความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'