f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.5+270 – กม.8+114 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2566 65097358979 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
17 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.204+913 – กม.205+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2566 65097223049 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
18 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.330+741 - กม.333+250 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.509 กม.) 25/01/2566 65097225216 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
19 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด)โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล. ๑๑๗ ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๓+๔๕๕ – กม.๒๖๕+๐๐๐ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 18/07/2565 อต.1/19/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕03 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ – กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2565 อต.1/9/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
21 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.6+100 – กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2565 อต.1/11/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
22 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+547 - กม.17+161.100 ปริมาณงาน 13,668.00 ตร.ม. 06/05/2565 อต.1/10/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
23 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒2200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ระหว่างกม.0+012 - กม.5+157 (LT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 44,132.00 ตร.ม. 07/04/2565 อต.1/6/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
24 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.12+635 - กม.14+237 ปริมาณงาน 19,724.00 ตร.ม. 07/07/2565 อต.1/12/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
25 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒2200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+055 - กม.199+815 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 45,034.00 ตร.ม. 07/04/2565 อต.1/3/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
26 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.330+944 - กม.333+581 (LT.) ปริมาณงาน 2.637 กม. 05/05/2565 อต.1/5/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
27 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ช่วงกม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๓๒๕+๖๒๑ – กม.๓๒๖+๑๖๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๙๖๑.๐๐ ตร.ม.) 06/05/2564 อต.1/28/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
28 งานก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๒๘๗+๑๘๑ – กม.๒๘๗+๖๑๖ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/08/2564 อต.1/15/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
29 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ทุ่งป่ากระถิน – พญาแมน ช่วง กม.ดำเนินการ บริเวณ กม.๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/05/2564 อต.1/16/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
30 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.34๓+๙๒๓– กม.๓๔๗+๐๙๑ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๑๖๘ กม. 23/04/2564 อต.1/18/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 33 รายการ