f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนตวบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.209+740-กม.213+415 ปริมาณงาน 33,075.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037122391 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
137 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.317+778-กม.320+260(LT.)ปริมาณงาน 26,368.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053852 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
138 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+000-กม.228+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 63037026646 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
139 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.215+448-กม.216+022และ กม.217+222-กม.217+920 ปริมาณงาน14,766.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053649 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
140 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน-วังผาชัน ระหว่าง กม.260+030-กม.261+200และ กม.273+480-กม.275+835 ปริมาณงาน 33,088.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053008 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
141 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.1+585-กม.5+165 ปริมาณงาน 33,148.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053933 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
142 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL) ทล 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย-อุตรดิตถ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.217+920-กม.227+000 ปริมาณงาน 82,127.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037052852 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
143 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.328+975-กม.330+089และ ระหว่าง กม.330+720-กม.330+865(LT.)ปริมาณงาน 13,382.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053743 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
144 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 16/03/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
145 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง-ดงสระแก้ว กม.3+913-กม.10+456(LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ตอน 1 กม.10+634 - กม.14+590(LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ( 71 ต้น) 16/03/2563 63037121257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
146 แผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.14+596 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) และ ทล.1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.25+850 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) 09/03/2563 63027283583 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
147 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปริมาณงาน 1 หลัง 21/02/2563 63027119192 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
148 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุน ฯ) จำนวน 9 รายการ 08/11/2562 อต.1/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
149 งานก่อสร้างหน่วยบบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม. 330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 12/11/2562 62117055931 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
150 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091 - กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. 05/09/2562 สญ. อต.1/38/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 166 รายการ