f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐๔ ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๐+๓๒๖ - กม.๗+๕๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๕.๐๐ ต้น) 28/03/2567 67039314718 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๑งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๑๔๓ปางหมิ่น–บ้านแพะกม.๗๔+๖๗๕-กม.๗๕+๐๙๕ทล.๑๒๔๖ หนองกวาง–แสนขันกม.๑๒+๒๘๓-กม.๑๗+๕๐๖ปริมาณงาน ๒ แห่ง (69 ต้น) 28/03/2567 อต.1/37/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.298+355 - กม.299+654 (LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (58 ต้น) 28/03/2567 67039519974 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๒๐ งานป้ายแขวนสูง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ตอน ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๕.๕๐ ตร.ม.) 28/03/2567 67039314301 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
35 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.11ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ตอน 3 กม.330+665-กม.334+465 (LT.,RT เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (81 ต้น) 28/03/2567 67039354064 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
36 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31411งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.1204 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอนกม.7+860-กม.9+540 ตอนฟากคลองตรอน-พิชัย กม.22+182-กม.24+317ปริมาณงาน 1 แห่ง (111 ต้น) 27/03/2567 อต.1/35/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
37 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.204+664 -กม.208+029 (LT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 27/03/2567 อต.1/36/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.337+513 - กม.341+523 (LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (83 ต้น) 27/03/2567 67039363203 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
39 การกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.231+149 - กม.232+914 (LT.,RT เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 27/03/2567 67039398799 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
40 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 อต.1/29/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
41 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 อต.1/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
42 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 อต.1/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
43 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๑๖+๑๘๙ - กม.๑๗+๙๘๕ ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๗๙๖ กม.) 10/02/2566 66017618847 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
44 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ที่ บริเวณ กม.227+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2565 65107234264 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
45 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 , 0502 ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ บริเวณ กม.287+700 และ บริเวณ กม.300+262 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/11/2565 65107286522 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 166 รายการ