f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.324+940 – กม.325+618 (LT.) , กม.326+162 – กม.326+815 (LT.) และ กม.326+162 – กม.326+8 26/09/2565 65097225116 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
62 จกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.279+190 – กม.281+852 (LT.) ปริมาณงาน 30,450.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097224779 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
63 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.300+515 – กม.303+511 (RT.) ปริมาณงาน 36,252.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097224922 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
64 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.338+538 – กม.341+400 (RT.) ปริมาณงาน 31,440.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225370 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
65 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.278+7๑0 – กม.282+8๑๕ ปริมาณงาน ๓๗,๙๔๖.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225548 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.24+630 – กม.28+195 ปริมาณงาน 32,287.00 ตร.ม. 26/09/2565 65097225726 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
67 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.5+270 – กม.8+114 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 65097358979 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
68 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ระหว่าง กม.204+913 – กม.205+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 65097223049 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.0+010 – กม.2+371 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,849.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097188497 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
70 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.0+173 – กม.1+590 ปริมาณงาน 11,636.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097188052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
71 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.330+741 - กม.333+250 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.509 กม.) 26/09/2565 65097225216 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
72 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 12/05/2565 อต.1/พ.4/4/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
73 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด)โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล. ๑๑๗ ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๓+๔๕๕ – กม.๒๖๕+๐๐๐ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 28/01/2565 อต.1/19/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
74 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (นอกเงินทุน) 22/12/2564 อต.1/พ.4/3/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
75 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.6+100 – กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2564 อต.1/11/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 166 รายการ