f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 117 0401,0402 ตอนพญาแมน - ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่างกม.195+897 - กม.238+308(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล.1040 0100 ตอนท่าทอง - หาดกรวด ระหว่าง กม.1+461 - 1+881(RT.) ปริมาณงาน 2 แห่ง (64 ต้น) 24/11/2563 63117175804 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
92 งานราวกันอันตรายทล117 0402ตอนไร่อ้อย-อุตรดิตถ์กม.208+053-กม227+000(LT.,RT.เป็นช่วง)ทล1166 0100ตอนวังโป่ง-ดาราระหว่าง กม.0+000-กม.18+463(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล1254 0100 ทางเข้าดาราระหว่างกม.0+000-กม.2+401(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน3แห่ง(1,776.00 ม.) 24/11/2563 6311794762 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
93 งานราวกันอันตรายทล.17 0401 ตอนพญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่างกม.185+232-กม.208+053(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล.1255 0100 ตอนฟ้าเรือง-คลองกล้วยระหว่าง กม.0+000-6+640(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ทล.1324 0200 ตอนทุ่งป่ากระถิน-พญาแมนระหว่าง กม.3+000-กม.12+142(RT.เป็นช่วง)ปริมาณงาน 3แห่ง 24/11/2563 6311717574 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
94 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.317+025 - กม.327+177 (CL.,LT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (200 ต้น) 24/11/2563 63117175230 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
95 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทล.102 0102 ตอนห้วยไผ่-ห้วยช้าง กม.7+600 LT.ทล.117 0403 ตอนป่าขนุน-วังผาชัน กม.270+891 LT.ทล.1041 0100 ตอนพระแท่น-อุตรดิตถ์ กม.7+662 LT.ทล.1214 0102 ตอนน้ำอ่าง-วังผาชัน กม.38+222 RT.ปริมาณงาน 4 แห่ง 01/11/2563 63117175865 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
96 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.342+660 - กม.348+860 (CL.,LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำอ่าง-วังผาชัน ระหว่าง กม.37+840-กม.37+980(RT.) ปริมาณงาน 2 แห่ง (55 ต้น) 24/11/2563 63117174977 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
97 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม0102 ตอนห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่างกม.6+323 - กม.9+425 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่างกม.0+010-กม.9+269 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (6,264.00 ตร.ม) 24/11/2563 63117175773 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
98 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอนป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.255+775 - กม.274+907 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (65.00 ต้น) 24/11/2563 63117175106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
99 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1166 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังโป่ง-ดารา ระหว่างกม.0+136 - กม.11+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,012.00 ตร.ม) 24/11/2563 63117175067 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
100 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 25 รายการ 11/11/2563 อต.1/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
101 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๒ ช่วงกม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๓๒๕+๖๒๑ – กม.๓๒๖+๑๖๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๙๖๑.๐๐ ตร.ม.) 16/11/2563 อต.1/28/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
102 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียวช่วงกม.ระหว่าง กม.๓๒๐+๒๕๘.๕๐๐–กม.๓๒๐+๙๙๖ทล ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน อุตรดิตถ์–ห้วยไผ่ระหว่าง กม.๐+๐๐๐–กม.๐+๑๕๒.๗๒๐ปริมาณงาน๑แห่ง(๑๖,๒๓๙.๐๐ตร.ม.) 16/11/2563 63107166645 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
103 งานก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๒๘๗+๑๘๑ – กม.๒๘๗+๖๑๖ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/11/2563 อต.1/15/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
104 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ทุ่งป่ากระถิน – พญาแมน ช่วง กม.ดำเนินการ บริเวณ กม.๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 อต.1/16/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
105 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ -วังสีสูบ ช่วงกม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๔+๓๑๐ – กม.๔+๖๗๕ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๓๐๒.๐๐ ตร.ม.) 16/11/2563 63107166703 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 166 รายการ