f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.34๓+๙๒๓– กม.๓๔๗+๐๙๑ (LT.) ปริมาณงาน ๓.๑๖๘ กม. 16/11/2563 อต.1/18/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
107 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๔+๔๘๔ – กม.๖+๓๒๓ และ กม.๖+๘๓๕ – กม.๖+๙๗๙ ปริมาณงาน ๓๕,๑๙๘ ตร.ม. 16/11/2563 63107145297 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
108 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟ้าเรือง – คลองกล้วยช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๒+๒๕๗ – กม.๖+๑๕๐ ปริมาณงาน ๓๔,๙๕๐ ตร.ม. 16/11/2563 63107145215 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
109 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๔ ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๓๓๘+๕๒๙ – กม.๓๔๑+๒๒๖ (LT.)ปริมาณงาน ๒๙,๒๑๐ ตร.ม. 16/11/2563 63107074135 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
110 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๒ ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๒๗๑+๓๕๒ – กม.๒๗๔+๕๔๐ (RT.)ปริมาณงาน ๓๕,๕๐๐ ตร.ม. 16/11/2563 63107166606 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
111 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๓๑๒+๖๖๑ – กม.๓๑๕+๓๐๗ และ กม.๓๑๕+๙๔๐ – กม.๓๑๗+๔๘๒ (LT.) ปริมาณงาน ๕๐,๘๔๕ ตร.ม. 16/11/2563 63107074196 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
112 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ช่วง กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๒๘+๒๐๐ – กม.๓๒+๙๒๙ ปริมาณงาน ๔๒,๕๘๐.๐๐ ตร.ม. 16/11/2563 63107145256 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
113 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.275+700- กม.279+190(LT.) ปริมาณงาน 38,693.00 ตร.ม. 16/11/2563 63107166625 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
114 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.348+361-กม.351+136 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,692.00 ตร.ม.) 16/11/2563 อต.1/14/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
115 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด 04/11/2563 อต.1/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
116 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตริดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 63097566148 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
117 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 อต.1/25/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
118 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 25 รายการ 09/09/2563 อต.1/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
119 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 21/07/2563 อต.1/พ.4/3/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
120 ประกาศขายตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 อต.1/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 166 รายการ