f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร11บึงหลัก-หนองน้ำเขียว329+766-334+920 1166วังโป่ง-ดารา7+469-7+542 1196วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน 0+029-25+828 1204บึงหลัก-ฟากคลองตรอน0+056-21+540 1204ฟากคลองตรอน-พิชัย 28+340-41+136 1383ทางเข้าบึงหลัก0+000-0+177 1403ทางเข้าน้ำอ่าง 0+024-0+132 ปริมาณงาน 7 แห่ง (266 ต้น) 13/04/2563 63047127856 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
122 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตอน 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง (375.00 ตร.ม.) 13/04/2563 63047085435 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
123 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 63037562324 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
124 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง บริเวณ กม.13+825 ทล1204 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.16+044 ทล1204 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.21+519 ทล.1214 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน บริเวณ กม.31+875 ปริมาณงาน 4 แห่ง 07/04/2563 63037477621 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
125 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 1166 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ดารา ระหว่าง กม.4+113-กม.18+443(LT.เป็นช่วงๆ) ทล 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.9+553-กม.19+954 (LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ทล1403 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าน้ำอ่าง ระหว่าง กม.0+167-กม.0+412 (RT.) ปริมาณงาน 3 แห่ง (74ต้น) 07/04/2563 63037477473 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
126 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง ระหว่าง กม.9+552-กม.12+423 (LT.เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (72ต้น) 07/04/2563 63037477296 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
127 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+970-กม.21+897(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 63037026411 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
128 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทาหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน ระหว่าง กม.15+936-กม.+16+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 63037122391 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
129 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลย 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ระหว่าง กม.271+352-กม.274+490(LT.) ปริมาณงาน 33,568.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053543 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
130 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำอ่าง-วังผาชัน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+940-กม.30+477(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 63037026621 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
131 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1041 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระแท่น-อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.8+000-กม.9+938 ปริมาณงาน 32,946.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053266 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
132 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.342+182-กม.343+923(RT.)และ กม.342+881-กม.343+923(LT.)ปริมาณงาน 2.783 กม. 25/03/2563 63037053634 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
133 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.290+320 -กม.290+433(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 63037053984 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
134 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิ่น - พญาแมน ระหว่าง กม.3+000-กม.6+257 ปริมาณงาน28,763.00 ตร.ม. 25/03/2563 63037053894 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
135 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม0101 ตอนบึงหลัก-ฟากคลองตอรอน ระหว่าง กม.1+450-กม.3+017และ กม.3+177-กม.6+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2563 63037026524 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 166 รายการ