f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/06/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมหลักก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ต.ผาจุก อ.เมือง และ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.7000 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๔๕ตอนอุตรดิตถ์-วังสีสูบ กม.๒+๖๖๕-กม.๗+๗๗๗ทล.๑๐๔๑ตอนพระแท่น–อุตรดิตถ์กม. ๖+๗๔๖-กม. ๑๐+๔๖๓ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๓๖๐.๐๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๐๔๕ ตอน๐๑๐๐ กม.๒+๖๖๕-กม.๗+๗๗๗(LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ทล. ๑๐๔๑ ตอน๐๑๐๐ กม. ๖+๗๔๖ - กม. ๑๐+๔๖๓ (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๓๖๐.๐๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ๙ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล. ๑๑ ตอน ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๗๑+๔๓๐ - กม. ๒๗๓+๐๘๒ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๒๘๘.๐๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.347+585 - กม.348+205 (LT.) และ กม.343+850 - กม.345+270 (RT.) , กม.347+910 - กม.348+210 (RT.) ปริมาณงาน 25,763 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1045 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+710 - กม.5+308 (RT.), กม.7+000 - กม.7+885 (RT.), กม.7+364 - กม.7+885 (LT.) และ กม.8+535 - กม.8+873 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,016 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ที่บริเวณ กม.46+556 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.307+445 - กม.309+494 (LT.) ปริมาณงาน 22,633.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.309+504 – กม.312+661 (LT.) ปริมาณงาน 37,035 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 175 รายการ