f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67039413521
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.๑๔+๒๓๗ – กม.๑๖+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๑๓ กม.)
งบประมาณ 25,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 01/04/2567 04/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 01/04/2567 01/05/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 05/04/2567 11/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/04/2567 04/05/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 08/05/2567 20/05/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ