f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
รมว.คมนาคมสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นมอบกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกปลอดภัยดูแลประชาชนเดินทางเลือกตั้ง 27-28 พ.ย. 2564
ลงวันที่ 26/11/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รมว.คมนาคมสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นมอบกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกปลอดภัยดูแลประชาชนเดินทางเลือกตั้ง 27-28 พ.ย. 2564
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากเพื่อไปเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้กว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงมอบให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564
เนื่องจากมีหลายพื้นที่มีการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการดังนี้
• จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร พิจารณาความพร้อมเปิดใช้ทางจราจรช่องทางพิเศษ รวมทั้งให้บริหารจัดการ โดยนำรถตรวจการณ์ Mobile VMS (MVMS) มาใช้สำหรับบริหารจราจร / อุบัติเหตุ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้วย
• กำกับดูแลโครงการก่อสร้างในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยและให้ตรวจสอบ ป้ายระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายเสริม เพื่อรองรับกับการจราจรที่มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อเกิดการจราจรสะสม ชะลอตัว ให้เข้าแก้ไขในทันทีและรายงานให้ผู้บริหารกรมทางหลวงทราบทุกระยะ
• จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้มีความพร้อม เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
• จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อม
พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในพื้นที่ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยร่วมบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193

..............................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวง

26 พฤศจิกายน 2564


'