f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ต.ค.65-ก.ค.66
ลงวันที่ 28/06/2566

ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2565 64 ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 2565 58 ดาวน์โหลด
ธันวาคม 2565 42 ดาวน์โหลด
มกราคม 2566 45 ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2566 46 ดาวน์โหลด
มีนาคม 2566 36 ดาวน์โหลด
เมษายน 2566 41 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2566 52 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2566 47 ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2566 30 ดาวน์โหลด

'