f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายพิดสะพน พิลาวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 06/03/2567

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายพิดสะพน พิลาวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 1 เพื่อเจรจาหารือข้อสรุปเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพาน

 

โดยมีองค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วย นายธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดบึงกาฬ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มณฑลทหารบกที่ 29 สำนักก่อสร้างสะพาน และแขวงทางหลวงบึงกาฬ ผู้เข้าประชุมฝ่ายลาว ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจคนเข้าเมือง กรมกฎหมาย กรมป้องกันเขตแดน กรมการเงินระหว่างประเทศ และแขวงบอลิคำไซ ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ


'