f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 24/01/2566 อต.2/ม.2/25/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/22/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 24/01/2566 อต.2/ม.2/23/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 24/01/2566 อต.2/ม.2/24/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน สาย 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+984, กม.24+400 - กม.24+629, กม.25+700 - กม.25+925, กม.30+500 - กม.30+720 และ กม.33+000 - กม.33+105 ปริมาณงาน 14,367 ตร.ม. 24/01/2566 อต.2/ม.2/16/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.41+373 - กม.43+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/21/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.12+541 - กม.13+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.54+165 - กม.55+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/12/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/13/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2566 อต.2/ม.2/5/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.23+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/23/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.23+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/23/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.104+700 - กม.107+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2565 อต.2/ม.2/22/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.19+400-กม.21+500 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 11/05/2565 อต.2/ม.2/26/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ