f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+835 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/425/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
197 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 5 ระหว่าง กม.301+210 - กม.301+845 และ กม.318+265 - กม.319+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/435/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
198 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.119+300 - กม.121+057 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/422/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
199 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.376+050 - กม.379+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/428/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
200 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.304+100 - กม.307+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,524 ม.) 09/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/410/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
201 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.367+250 - กม.373+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,856 ม.) 09/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/407/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
202 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.367+250 - กม.373+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,856 ม.) 06/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/407/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
203 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.304+100 - กม.307+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,524 ม.) 06/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/410/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
204 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+063 - กม.4+575 ปริมาณงาน 54,144 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/782/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
205 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.5+540 - กม.7+900 และ กม.10+200 - กม.13+366 ปริมาณงาน 33,196 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/781/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
206 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.294+700 - กม.297+692 , กม.300+687 - กม.301+895 และ กม.307+950 - กม.308+790 ปริมาณงาน 49,365 ตร.ม 05/11/2563 สทล.5.1/780/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
207 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.123+575 - กม.124+454 และ กม.124+848 - กม.128+565 ปริมาณงาน 27,576 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/779/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
208 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด-ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.86+175-กม.86+400, กม.87+675-กม.88+325,กม.89+090-กม.90+050,กม.91+950-กม.92+076,กม.93+375-กม.93+725,กม.98+419-กม.98+750,กม.99+037-กม.100+850 และ กม101+135-กม.101+218 05/11/2563 สทล.5.1/811/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
209 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.381+276 - กม.384+255 ปริมาณงาน 28,281 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/775/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
210 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 2 ระหว่าง กม.69+793 - กม.70+443 และ กม.70+733 - กม.72+670 ปริมาณงาน 23,831 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/777/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 196 ถึง 210 จาก 331 รายการ