f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+455 - กม.2+864 , กม.6+883 - กม.7+943 , กม.8+910 - กม.11+564 และ กม.11+900 – กม.12+000 ปริมาณงาน 28,246 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/776/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
212 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.78+325 - กม.82+600 ปริมาณงาน 29,925 ตร.ม. 04/11/2563 สทล.5.1/774/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
213 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.2+546 - กม.7+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,812 ม.) 04/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/400/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
214 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/394/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
215 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/391/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
216 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+004.921 - กม.311+123.921 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/377/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
217 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+050 ปริมาณงาน 19,005 ตร.ม. 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/365/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
218 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+286 - กม.24+400 และ กม.24+629 - กม.25+700 ปริมาณงาน 11,273 ตร.ม. 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/368/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
219 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/10/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/348/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
220 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 12/03/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/63/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
221 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.55+000 - กม.59+500 ปริมาณงาน 42,042 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/778/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
222 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 558/30/63/62 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
223 จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+100 - กม.17+379 20/07/2563 558/ม.2/49/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
224 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ บริเวณ กม.15+985 และทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย บริเวณ กม.4+207 และ กม.3+705 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2563 558/ม.2/48/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
225 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/289/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 211 ถึง 225 จาก 331 รายการ