f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/05/2563 558/60/63/150 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
227 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/05/2563 สทล.5.1/424/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
228 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 558/-/63/26 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
229 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 558/ม.2/37/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
230 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 558/ม.2/36/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
231 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/241/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
232 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสัสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/239/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
233 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (1 แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 558/ม.2/33/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
234 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 558/ม.2/32/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
235 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+362 - กม.98+382 ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 07/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/171/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
236 จ้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.106+695 - กม.107+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 558/ม.2/31/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
237 จ้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.352+885 - กม.353+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง โ 07/04/2563 558/ม.2/29/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
238 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.83+260 - กม.84+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 558/ม.2/30/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
239 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+225 - กม.46+711 ปริมาณงาน 1 แห่ง (255.30 ตร.ม) 07/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/232/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
240 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบหมวดทางหลวงบ้านโคก (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ บริเวณ กม.109+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/228/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 226 ถึง 240 จาก 331 รายการ