f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.319+500 - กม.320+340 และทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.46+100 - กม.46+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 สทล.5.1/294/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
272 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.49+350 - กม.49+550 และ กม.62+385 – กม.63+715 ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/84/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
273 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+015 – กม.60+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/85/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
274 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+725 - กม.2+115 ปริมาณงาน 10,222 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/81/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
275 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+500 และ กม.30+720 - กม.31+700 ปริมาณงาน 12,871 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/82/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
276 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+760 - กม.19+900 และ กม.20+332 - กม.21+468 ปริมาณงาน 14,106 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/86/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
277 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+760 - กม.19+900 และ กม.20+332 - กม.21+468 ปริมาณงาน 14,106 ตร.ม. 07/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/86/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
278 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (936 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/62/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
279 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.10+750 - กม.11+646 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,104 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/45/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
280 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 5 ระหว่าง กม.81+595 - กม.93+947 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,600 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/46/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
281 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 1 ระหว่าง กม.10+775 - กม.12+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/65/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
282 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 5 ระหว่าง กม.81+595 - กม.93+947 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,600 ม.) 10/03/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
283 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 2 ระหว่าง กม.365+270 - กม.366+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 10/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/64/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
284 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.302+200 - กม.302+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 558/ม.2/18/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
285 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.3+700 - กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 558/ม.2/17/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 271 ถึง 285 จาก 331 รายการ