f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 สทล.5.1/364/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.5.1/372/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.5.1/366/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 สทล.5.1/378/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.22+300 และ กม.27+418 - กม.27+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/25/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+977 - กม.55+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/26/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385, กม.0+438 - กม.1+000 และกม.1+659 - กม.2+450 ปริมาณงาน 12,593 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/27/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+250 ปริมาณงาน 40,085 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/32/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.72+688 - กม.74+770 ปริมาณงาน 18,918 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/33/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.2+115 - กม.4+510 ปริมาณงาน 18,160 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/34/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.3+585 - กม.4+865 และ กม.26+000 - กม.27+400 ปริมาณงาน 20,091 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/37/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.13+604 - กม.18+000 ปริมาณงาน 39,290 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/38/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.59+640 - กม.60+620 และ กม.60+820 - กม.62+865 ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/35/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 148 รายการ