f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.59+640 - กม.60+620 และ กม.60+820 - กม.62+865 ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. 01/04/2567 อต.2/ม.2/25/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+873 - กม.9+685 ปริมาณงาน 14,226 ตร.ม. 01/04/2567 อต.2/ม.2/33/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/36/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 อต.2/ม.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
21 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+290 ปริมาณงาน 24,059 ตร.ม. 01/04/2567 อต.2/ม.2/38/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
22 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2567 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/58/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
23 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงท่าปลา แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 25/03/2567 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/60/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
24 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงบ้านโคก แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/03/2567 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/128/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
25 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/03/2567 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/59/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
26 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.110+100 - กม.111+400 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2566 อต.2/ม.2/1/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
27 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 15/11/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/323/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
28 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/292/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
29 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/293/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
30 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 (RT) 26/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/223/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 149 รายการ