f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/244/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
47 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/243/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
48 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ-ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+984, กม.24+400-กม.24+629, กม.25+700-กม.25+925, กม.30+500-กม.30+720 และ กม.33+000-กม.33+105 ปริมาณงาน 1 ตร.ม. 13/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/226/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
49 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/229/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
50 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.19+400-กม.21+500 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 14/01/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/14/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
51 จ้างเหมาทำการโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด - นาไพร กม.345+300 - กม.345+615 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (9 ต้น) 19/08/2564 อต.2/ม.2/47/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
52 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.88+770 - กม.90+300 และ กม.130+265 - กม.130+400 ตำบลนาขุม ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1.665 กิโลเมตร 11/08/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/199/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
53 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมไปจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.390+200 - กม.396+400 ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร 21/06/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/152/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
54 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/21/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
55 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/20/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
56 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง สาย117ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม343+435-กม344+700,สาย1045ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม8+873-กม31+000 ,สาย1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม28+245-กม32+900 และ สาย1268ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม119+300-กม120+637 26/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/455/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
57 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+835 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/425/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
58 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 5 ระหว่าง กม.301+210 - กม.301+845 และ กม.318+265 - กม.319+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/435/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
59 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.119+300 - กม.121+057 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/422/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
60 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.376+050 - กม.379+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/428/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 149 รายการ