f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/391/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
77 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+004.921 - กม.311+123.921 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/377/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
78 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+050 ปริมาณงาน 19,005 ตร.ม. 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/365/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
79 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+286 - กม.24+400 และ กม.24+629 - กม.25+700 ปริมาณงาน 11,273 ตร.ม. 02/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/368/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
80 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/10/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/348/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
81 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.55+000 - กม.59+500 ปริมาณงาน 42,042 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/778/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
82 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/289/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
83 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/05/2563 สทล.5.1/424/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
84 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+268 - กม.2+229 และ กม.6+316 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,995 ตร.ม. 09/04/2563 อต.2/ม.2/24/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
85 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+362 - กม.98+382 ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 07/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/171/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
86 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+225 - กม.46+711 ปริมาณงาน 1 แห่ง (255.30 ตร.ม) 07/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/232/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
87 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบหมวดทางหลวงบ้านโคก (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ บริเวณ กม.109+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/228/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
88 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/227/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
89 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+760 - กม.19+900 และ กม.20+332 - กม.21+468 ปริมาณงาน 14,106 ตร.ม. 03/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/98/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
90 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+800-กม.118+900 (เป็นตอนๆ) 02/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/185/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 149 รายการ