f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+700 - กม.2+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (936 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/62/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
122 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.10+750 - กม.11+646 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,104 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/45/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
123 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 5 ระหว่าง กม.81+595 - กม.93+947 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,600 ม.) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/46/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
124 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 1 ระหว่าง กม.10+775 - กม.12+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 11/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/65/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
125 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 5 ระหว่าง กม.81+595 - กม.93+947 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,600 ม.) 10/03/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
126 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 2 ระหว่าง กม.365+270 - กม.366+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 10/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/64/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
127 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.365+150 - กม.365+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2563 อต.2/ม.2/43/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
128 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.48+440-กม.61+550 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 13/12/2562 สทล.5.1/4219/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
129 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/284/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
130 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 2 ระหว่าง กม.373+616 - กม.373+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/282/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
131 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.26+975 - กม.28+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
132 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.365+150 - กม.365+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/288/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
133 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.59+650 - กม.66+875 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.๕/ขท.อุตรดิตถ์ที่ ๒/ม.๒/๒๙๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
134 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.324+475 - กม.325+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/286/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
135 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด – นาไพร ระหว่าง กม.341+075 – กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. 02/09/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/182/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 121 ถึง 135 จาก 149 รายการ