f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 558/40/67/144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 558/35/67/142 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.378+425 - กม.379+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/6/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.69+950 - กม.70+510, กม.71+120 - กม.72+555 และ กม.82+880 - กม.83+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง (89 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/5/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+775 - กม.8+555 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (85 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/3/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.11+945 - กม.36+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งคู่ 14 ต้น กิ่งเดี่ยว 158 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/2/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 1 ระหว่าง กม.354+362 - กม.357+337 ปริมาณงาน 1 แห่ง (86 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/1/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.44+195 - กม.46+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง (63 ต้น) 09/04/2567 Eอต.2/4/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 558/45/67/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.87+684 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 558/ม.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ตอน 2 ระหว่าง กม.44+788 - กม.45+243 , กม.56+675 - กม.56+915 และ กม.66+300 - กม.66+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 18/04/2567 Eอต.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดสะท้อนแสง ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,128 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 558/ม.2/20/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.310+794 - กม.311+470ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 558/ม.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 จ้างเหมาทำป่้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 04/04/2567 558/-/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+260 - กม.0+265 , กม.0+340 - กม.0+345 , กม.9+625 - กม.9+630 และ กม.12+000 - กม.12+005 ปริมาณงาน 4 แห่ง 11/04/2567 Eอต.2/23/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,748 รายการ