f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/06/2563 อต.2/ม.2/41/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อผ้าเวทลุค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 558/40/63/154 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 558/40/63/151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 63057455513 28/05/2563 558/40/63/151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 558/45/63/152 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเแพาะเจาะจง 28/05/2563 558/-/63/33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/05/2563 558/60/63/150 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 558/60/63/149 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 558/40/63/148 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 558/-/63/31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 558/-/63/30 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 21/05/2563 558/60/63/145 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 18/05/2563 558/45/63/142 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 11 รายการ 18/05/2563 558/50/63143 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/05/2563 558/60/63/139 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 533 รายการ