f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1726 งานจ้างเหมาทำการ ฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 อต.2/ม.2/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1727 จ้างจัดทำป้ายไวนิล การจัดงานเทศกาลและประเพณีสำคัญ จำนวน 3 รายการ 07/01/2562 558/-/62/10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1728 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. 07/01/2562 อต.2/ม.2/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1729 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/01/2562 558/60/62/57 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1730 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 – กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 07/01/2562 อต.2/ม.2/31/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1731 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด – ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 – กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. 07/01/2562 อต.2/ม.2/32/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1732 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 – กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 05/01/2562 อต.2/ม.2/31/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1733 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 07/01/2562 558/30/62/18 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1734 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 07/01/2562 558/45/62/56 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1735 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 558/-/62/9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1736 ซื้อน้ำมันดึเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 558/35/62/54 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1737 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 03/01/2562 558/-/62/17 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1738 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 02/01/2562 558/-/62/14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1739 ยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 558/60/62/53 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
1740 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 26/12/2561 558/35/62/16 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1,726 ถึง 1,740 จาก 1,771 รายการ