f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.366+945 - กม.370+620 (เป็นช่วงๆ) ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 17/05/2567 อต.2/ม.2/45/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 อต.2/ม.2/42/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 26/04/2567 อต.2/ม.2/43/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 26/04/2567 อต.2/ม.2/41/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 อต.2/ม.2/44/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ตอน 2 ระหว่าง กม.44+788 - กม.45+243 , กม.56+675 - กม.56+915 และ กม.66+300 - กม.66+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 04/04/2567 อต.2/ม.2/15/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+260 - กม.0+265 , กม.0+340 - กม.0+345 , กม.9+625 - กม.9+630 และ กม.12+000 - กม.12+005 ปริมาณงาน 4 แห่ง 02/04/2567 อต.2/ม.2/12/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ปริมาณงาน 12 แห่ง 02/04/2567 อต.2/ม.2/11/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง  ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ปริมาณงาน 16 แห่ง (148.12 ตร.ม.) 02/04/2567 อต.2/ม.2/10/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.22+300 และ กม.27+418 - กม.27+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 อต.2/ม.2/20/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+977 - กม.55+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 อต.2/ม.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385, กม.0+438 - กม.1+000 และกม.1+659 - กม.2+450 ปริมาณงาน 12,593 ตร.ม. 05/04/2567 อต.2/ม.2/23/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 Eอต.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+250 ปริมาณงาน 40,085 ตร.ม. 05/04/2567 อต.2/ม.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.72+688 - กม.74+770 ปริมาณงาน 18,918 ตร.ม. 05/04/2567 อต.2/ม.2/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ