f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/06/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อผ้าเวทลุค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 17,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 19,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 63057455513 28/05/2563 19,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 7,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเแพาะเจาะจง 28/05/2563 6,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/05/2563 26,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/05/2563 26,006.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 6,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 5,671.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 9,211.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.17+891 - กม.19+200 ระยะทาง 1.309 กิโลเมตร 20/05/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+854 ระยะทาง 1.354 กิโลเมตร 20/05/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.130+425 - กม.133+450 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร 20/05/2563 10,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 724 รายการ